Löberöds Fogservice

Mjukfog


Varför mjukfog?

Vi på Löberöds Fogservice utför i stort sett all typ av fogning med mjukfog. Det huvudsakliga ändamålet för en mjukfog är att kunna ta upp rörelser, men utöver detta så finns det många ändamål. Man skiljer på fogning och tätning, där en fog är beräkningsbar. Det vill säga att fogning kallar vi det när vi fyller en fog med fogningsprodukt, och en fog är en konstruktiv del av en byggnad med givna dimensioner, läge och storleksförändringar. En fog har rörelser som är beräkningsbara.


En tätning som också utförs med mjukfog är att fylla ett icke avsett utrymme med ett lämpligt tätningsmedel, dvs en springa eller spricka som uppkommit genom bristande passning, materialkrympning o.d. Syftet är ofta estetiskt men kan naturligtvis också vara för att hindra luft eller ljudläckage.


Hur utförs mjukfogning?

Inledningsvis vid montage av fog bottnar man med en bottningslist för att säkerställa rätt fogdjup, samt utformning på fogen för att kunna ta upp maximal rörelse.

Därefter applicerar vi fogmassan med vår batteridrivna fogspruta så att fogen får ett förhållande på fogbredd och fogdjup på 2:1.

Slutligen så ”glättar” vi fogen med fogpinnar för att släta till fogen.


Vad används mjukfog till?

De stora fogposterna som vi har är väderskydd av fasad, det vill säga dilatationsfogning (dillfog), det betyder egentligen rörelsefog. I byggtekniska sammanhang avses i allmänhet en fog som går genom en hel byggnad och därmed delar byggnaden i delar som kan röra sig oberoende av varandra. Detta är oftast prefabbetong, men även tegel.

Fönsterfogning, det kan både vara diffusionstätning invändigt och väderskydd utvändigt. Många väljer även att ha en synlig fog invändigt runt fönster och dörrar som ger en obruten övergång mellan fönster och smyg.

Tätning, det utförs ofta i övergångar mellan olika material såsom passbitar och vägg, fönsterbänkar och vägg, sanitetsfog i badrum m.m.

Brandfogning utför vi med en speciell brandfogmassa, men här skiljer vi på brandtätning och brandfogning. En brandfog ersätter i huvudsak den vanliga mjukfogen i brandcellsgränser, medans brandtätningar är de tätningar där en genomföring av exempelvis rör bryter brandcellsgräns. Exempel på brandfog kan vara fogning av tamburdörr för att få den brandtät mot utrymningsvägar.